SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Ontwikkeling Dakenstroom met Casade

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Wooncorporatie Casade heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid ontwikkeld om deze transitie volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma’s maakt zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. In intensief traject van cocreatie hebben Casade, SlimRenoveren, Fier Dakcontrol en Innax een integrale dakaanpak ontwikkeld die toekomstbestendige daken voor rijwoningen combineert met maximale opwekking van duurzame energie.

Lees meer...

Bewonersbegeleiding in Renswoude

Rondom de Taets van Amerongenweg voert Woningbedrijf Renswoude een herstructurering uit in fasen. Sinds 2015 heeft SlimRenoveren samen met partner FM Consultants ondersteund in de bewonersbegeleiding. Met informatieavonden zijn alle bewoners eerst globaal geïnformeerd en tijdens de huisbezoeken is in hun thuissituatie gezocht naar de best passende oplossing voor ieder huishouden. Ruim vijf jaar later is de tweede fase van de herstructurering aangebroken. SlimRenoveren heeft samen met FM Consultants een haalbaarheidsstudie en scenariostudie gemaakt voor de resterende woningen. Ook met deze bewoners is gesproken en voor ieder huishouden is een passende oplossing gevonden, waarbij de meeste huishoudens een passende woning hebben gevonden in de Nul op de Meter nieuwbouw die in fase 1 is gerealiseerd. In de komende jaren zal de herstructurering worden afgerond.

Bewonersbegeleiding voor Haag Wonen

SlimRenoveren heeft Haag Wonen begeleid in de bewonerscommunicatie bij de voorbereiding van de renovatie van een tweetal portieketagecomplexen aan de Anna Bijnslaan, Melis Stokelaan en Rederijkerstraat in de Haagse Moerwijk. Het type woningen, het monumentale karakter en de binnenstedelijke setting maakten het renovatieproject tot een uitdagende opgave. Door coaching van het team en ondersteuning bij bewonersavonden en huisbezoeken is het benodigde draagvlak van de bewoners verkregen en zijn de uitvoeringsvoorbereidingen gestart.

To NoM or Not to NoM voor Caspar de Haan en Kemkens

Door de renovatie van de Groene Brink tot Nul op de Meter woningen zetten Caspar de Haan onderhoud & renovatie en Kemkens Installatieburo BV hun eerste stappen in de praktijk van Nul op de Meter. Om dit proces te ondersteunen en om het speelveld van energetisch verduurzamen met al zijn standaarden en begrippen te verduidelijken, heeft SlimRenoveren een interactief middagprogramma verzorgd: ‘Van energieneutraal tot NoM: samen naar the next level in verduurzamen’. 

Cursus Naar 100% participatie voor HabiTask

Hoe krijg je alle huurders mee in de verduurzamingsplannen? Deze vraag staat centraal in de interactieve eendaagse cursus 'Naar 100% participatie'. SlimRenoveren ontwikkelde deze cursus voor HabiTask op basis van de theorie en vele praktijkervaringen met bewonerscommunicatie en -participatie.

Wilt u meedoen? Kijk voor meer informatie en cursusdata op de website van HabiTask.

Nul op de Meter in Mijnsheerenland?

De Hoeksche Waard wil in 2040 geheel energieneutraal zijn. HW Wonen is daarom in 2017 gestart met het verkennen van de kansen voor Nul op de Meter in de bestaande woningvoorraad. SlimRenoveren begeleidt HW Wonen bij de planvorming en bewonerscommunicatie in het eerste Nul op de Meter renovatieproject in Mijnsheerenland. Een interessante case, omdat er sprake is van gemengd bezit, waarbij HW Wonen in het verleden woningen heeft verkocht. In 2018 moet duidelijk worden of de Nul op de Meter standaard in deze situatie haalbaar is.

Bewonerscommunicatie en EPV voorstel voor een NoM Pilot

Woonvisie uit Ridderkerk wil ervaring opdoen met Nul op de Meter en organiseert daarom een pilotproject voor een rij van drie woningen in Ridderkerk. Ter voorbereiding op de ingreep heeft SlimRenoveren de eettafelgesprekken met de huishoudens begeleid en de energielasten van de bewoners onderzocht om te kunnen komen een passend EPV bedrag.

Duurzaam wonen bij Groen Wonen Vlist

Groen Wonen Vlist verhuurt woningen in het social segment in Haastrecht, Stolwijk en Vlist en werkt aan een nieuw duurzaamheidsbeleid, onder andere voor energetische maatregelen. Om de bewoners bij de beleidsvorming te betrekken en de peilen hoe men staat tegenover maatregelen, heeft SlimRenoveren twee bewonersavonden verzorgt over het thema duurzaamheid. Met dertig tot zestig bezoekers per avond was de opkomst groot, een teken dat het onderwerp leeft bij de huurders. Na afloop van de bewonersavonden gaat Groen Wonen Vlist in samenwerking met de huurders het duurzaamheidsbeleid uitwerken.

NoM contractvorming en bewonersinformatie voor nieuwbouw

In Reeuwijk verrijzen zes Nul op de Meter nieuwbouwwoningen. Woningbouwvereniging Reeuwijk vroeg SlimRenoveren hen bij te staan bij de contractvorming met de NoM prestatiegarantie, het inrichten van de huurcontracten en het opstellen van de informatiebrochure voor de nieuwe bewoners.

Nul op de Meter voor SSW

Is het mogelijk om in vergelijking met een label-A-renovatie budgetneutraal Nul op de Meter te realiseren? Dat is de vraag die aan SlimRenoveren werd gesteld door SSW in de Bilt toen zij startten met de ontwikkeling van renovatieplannen voor twee hoogbouwcomplexen. Binnen het project 'Kennispartner' van SBRCURnet onderzocht SlimRenoveren samen met een aantal specialisten de haalbaarheid en werden wij vervolgens ingeschakeld als procesbegeleider voor de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. 

Lees meer...

NoM voor de Bloemenbuurt in Sommelsdijk

Corporatie FidesWonen uit Middelharnis is lid geworden van de vereniging Stroomversnelling en heeft een eerste Nul op de Meter project in de Bloemenbuurt in Sommelsdijk in voorbereiding. Als expertpartner van Stroomversnelling heeft SlimRenoveren FidesWonen begeleid bij de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. Samen met het team van FidesWonen en ondersteuning van Stroomversnelling brachten we de opgave in kaart, hebben we een selectieprocedure opgezet, de afnameovereenkomst als contractvorm verkend en de bewoners voorbereid op de aankomende Nul op de Meter renovatie. FidesWonen heeft gekozen voor het Nul op de Meter concept van Hazenberg / TBI, eveneens lid van Stroomversnelling.

Bewoners in NoM innovatie voor Stroomversnelling

Het realiseren van Nul op de Meter is een complexe opgave voor corporaties en aanbieders. Voor bewoners biedt het mooie kansen, maar tegelijkertijd geldt heel terecht: 'eerst zien, dan geloven!' De EPV, prestatiegaranties, nieuwe installaties en warme jas om de woning vragen om een zorgvuldige voorbereiding van het project met de bewoners. Op basis van alle ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan, heeft SlimRenoveren voor en in samenwerking met Stroomversnelling het traject 'Bewoners in NoM innovatie' opgezet. In dit traject worden werksessies, relevante documentatie, een stappenplan en op maat gemaakte presentaties gecombineerd tot een complete werkset voor bewonerscommunicatie en -participatie bij Nul op de Meter projecten.

Versnipperd bezit naar NoM in Westvoorne

Net zoals veel corporaties heeft Woonbedrijf Westvoorne versnipperd bezit. Als lid van Stroomversnelling is de ambitie geformuleerd om een deel van dat bezit naar Nul op de Meter te transformeren. Als expertpartner van Stroomversnelling begeleidt SlimRenoveren het woonbedrijf bij het benaderen en enthousiasmeren van de bewoners.

Groot onderhoud Colijnstraat e.o. in Breda

WonenBreburg in Breda startte eind 2012 met de planvorming voor groot onderhoud en energiebesparende maatregelen aan 78 woningen in de Bredase wijk Heuvel. Een quickscan van het complex en de mogelijkheden voor onderhoud en verbetering van SlimRenoveren legde de basis voor de planvorming en een innovatief selectieproces. De corporatie plaatste een opvallende advertentie in de Cobouw en startte daarmee de zoektocht naar de meest geschikte samenwerkingspartner.

Lees meer...

Bewonersavonden voor Woonveste

Corporatie Woonveste uit Drunen had de doelstelling om in vijf jaar 800 woningen energiezuiniger te maken. Om deze doelstelling te behalen, was het van belang dat de bewoners van de te verbeteren complexen positief stonden tegenover deze verbetering en dat zij in een vroeg stadium in het voorbereidingsproces betrokken werden. Bij de start van ieder project heeft SlimRenoveren de invulling van een interactieve bewonersavond verzorgd om de bewoners te informeren en inspireren.

Energiecoach in de Bloemenbuurt

Voor een grootschalige renovatie van corporatie Area in de Veghelse Bloemenbuurt is Doris als Energiecoach ingezet. Als Energiecoach heeft zij de buurtbewoners geholpen bij het verkrijgen van inzicht in hun energieverbruik met behulp van een 'Wattcher': een apparaatje dat op eenvoudige wijze het elektraverbruik laat zien. Daarnaast heeft de Energiecoach de bewoners voorgelicht over de geplande energiebesparende maatregelen en de renovatieplannen.

Naar 70% draagvlak in Ridderkerk

Woonvisie was voornemens energiebesparende maatregelen uit te voeren bij 78 woningen in Ridderkerk. Hoewel er een goed aanbod voor de huurders lag, leidde dit toch tot protesten onder de bewoners. Meer dan de helft van de bewoners ging niet akkoord met het voorstel, waarmee de vereiste 70% instemming niet werd gehaald. In opdracht van Zwaluwebouw hebben we een bewonersavond georganiseerd waarin we naar de bezwaren hebben geluisterd en een dialoog hebben gevoerd met de bewoners. Vervolgens hebben we geassisteerd bij de warme opnamen. Het resultaat: meer dan 80% instemming.

Initiatief Homemates

Samen met enkele andere professionals in de renovatiesector heeft SlimRenoveren met Prof. Dr. Ir. Anke van Hal het kennisplatform 'Homemates' opgezet. Homemates is in het leven geroepen om het werken vanuit bewonersperspectief bij renovatieprojecten onder de aandacht te brengen. Het platform bestaat uit verschillende professionals met ervaring met renoveren en bewonerscommunicatie. Homemates biedt masterclasses, cursussen en praktijkvoorbeelden waar iedere professional die te maken krijgt met bewoners inspiratie uit kan halen.

Lees meer op de website van Homemates