SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Projecten op de kaart

 

 

 

 

 

 

Open kaart in Google Maps

Kennissessies Verduurzaming voor Constructif

De ontwikkelingen in de energietransitie gaan snel en de urgentie wordt door het recente IPCC rapport wederom onderstreept. De medewerkers van Constructif hadden behoefte aan een update over de stand van zaken en vroegen SlimRenoveren om een aantal kennissessies te organiseren. Als je weet wat er speelt en wat de ervaringen met bepaalde verduurzamingsmaatregelen en energiesystemen zijn, kun je een goede afweging maken over wat verstandig is om toe te passen en hoe je dit goed overbrengt aan de bewoner. We organiseerden een interactief programma van drie middagen waarin we vanuit het grote plaatje van de energietransitie afdaalden naar de do’s en don’ts van energiemaatregelen in de praktijk en bewonerservaringen met verduurzaming.

Evaluatie samenwerking Coen Hagedoorn en Eigen Haard

Voor de renovatie van het Amsterdamse Betondorp is Eigen Haard ruim vijf jaar geleden een ketensamenwerking aangegaan met Coen Hagedoorn Bouwgroep. De uitvoering van de renovatie is opgedeeld in verschillende fasen en afgesproken was om in de tweede fase te evalueren. SlimRenoveren heeft hiervoor een format ontwikkeld waarmee in één dagdeel veel resultaat behaald kan worden. Onze aanpak bestaat uit een aantal intakegesprekken, een evaluatiemiddag en een beknopt verslag waarmee het team snel weer aan de slag kan. In de evaluatiesessie was er tijd was om stil te staan bij de al behaalde successen en te verkennen hoe het nog beter kan. Het werd een waardevolle, leerzame en ook leuke middag met concrete afspraken voor vervolgacties en verbetering.

afbeelding 266

Haalbaarheidsstudie No-Regret daken voor Woonmeij

Op basis van de opzet en ervaringen vanuit het Dakenstroom programma van Casade, heeft SlimRenoveren voor fusiecorporatie Woonmeij een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een programma voor No-Regret dakrenovaties. Daarbij hebben we onder andere gekeken naar het woningbezit van Woonmeij, de businesscase voor No-Regret dakrenovaties met verschillende varianten voor exploitatie van PV-systemen en de samenhang met andere verduurzamingsstrategieën die binnen Woonmeij werden uitgerold.

afbeelding 263

Ontwikkeling Dakenstroom met Casade

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Wooncorporatie Casade heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid ontwikkeld om deze transitie volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma’s maakt zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. In intensief traject van cocreatie hebben Casade, SlimRenoveren, Fier Dakcontrol en Innax een integrale dakaanpak ontwikkeld die toekomstbestendige daken voor rijwoningen combineert met maximale opwekking van duurzame energie.

Lees meer...

Projectevaluatie voor Coen Hagedoorn en Rochdale

Coen Hagedoorn en Rochdale voeren in de Amsterdamse Dobbebuurt een ingrijpende renovatie aan de 'Holtblokken'. Na realisatie van de eerste portiekstrang heeft SlimRenoveren in opdracht van Coen Hagedoorn een tussentijdse evaluatie van de uitvoering en samenwerking uit gevoerd. De oogst van de evaluatie werd ingezet om de uitvoering van de overige blokken te optimaliseren. Tijdens de voorbereidingen van de evaluatiesessie werden de coronabeperkingen van kracht. Door inzet van een interactieve videovergadering met een digitaal whiteboard kon de evaluatie op afstand toch doorgaan. Daarbij is ondanks de fysieke afstand tussen de deelnemers evengoed maximaal resultaat bereikt.

Scenario-analyse voor Woningbedrijf Renswoude

Voor complex 12 van Woningbedrijf Renswoude was op korte termijn een ingreep nodig aan de kozijnen, terwijl het Woonbedrijf voornemens was om pas over enkele jaren een besluit te nemen over mogelijke herstructurering van het compex. In samenwerking met FM Consultants heeft SlimRenoveren de technische staat van de woningen in kaart gebracht en een analyse gemaakt van verschillende toekomstscenario's voor het complex. Op basis daarvan kan Woningbedrijf Renswoude voor het complex op basis van een no-regret aanpak een weloverwogen besluit nemen over de wijze waarop de kozijnen worden verbeterd.

afbeelding 265

Westvoorne: selectie Gijzenhoekweg e.o.

Als vervolg op een NOM-pilot had Woonbedrijf Westvoorne het voornemen om door te pakken met het verduurzamen van de gemengde complexen 107 en 109. SlimRenoveren heeft Woonbedrijf Westvoorne begeleid in het formuleren van de vraag en de selectieprocedure. SlimRenoveren heeft een selectieproces opgesteld waarin aan de hand van een korte en bondige selectieleidraad het renovatievraagstuk uiteen is gezet en aan de hand van een plan van aanpak, een dialoogsessie en een presentatie aan de selectiecommissie een winnende aanbieder is gekozen. Halverwege het uitvraagproces werden de coronabeperkingen van kracht, maar via digitale bijeenkomsten heeft het selectietraject toch zonder grote beperkingen doorgang kunnen vinden.

afbeelding 258

Bewonersbegeleiding in Renswoude

Rondom de Taets van Amerongenweg voert Woningbedrijf Renswoude een herstructurering uit in fasen. Sinds 2015 heeft SlimRenoveren samen met partner FM Consultants ondersteund in de bewonersbegeleiding. Met informatieavonden zijn alle bewoners eerst globaal geïnformeerd en tijdens de huisbezoeken is in hun thuissituatie gezocht naar de best passende oplossing voor ieder huishouden. Ruim vijf jaar later is de tweede fase van de herstructurering aangebroken. SlimRenoveren heeft samen met FM Consultants een haalbaarheidsstudie en scenariostudie gemaakt voor de resterende woningen. Ook met deze bewoners is gesproken en voor ieder huishouden is een passende oplossing gevonden, waarbij de meeste huishoudens een passende woning hebben gevonden in de Nul op de Meter nieuwbouw die in fase 1 is gerealiseerd. In de komende jaren zal de herstructurering worden afgerond.

Bewonersbegeleiding voor Haag Wonen

SlimRenoveren heeft Haag Wonen begeleid in de bewonerscommunicatie bij de voorbereiding van de renovatie van een tweetal portieketagecomplexen aan de Anna Bijnslaan, Melis Stokelaan en Rederijkerstraat in de Haagse Moerwijk. Het type woningen, het monumentale karakter en de binnenstedelijke setting maakten het renovatieproject tot een uitdagende opgave. Door coaching van het team en ondersteuning bij bewonersavonden en huisbezoeken is het benodigde draagvlak van de bewoners verkregen en zijn de uitvoeringsvoorbereidingen gestart.

To NoM or Not to NoM voor Caspar de Haan en Kemkens

Door de renovatie van de Groene Brink tot Nul op de Meter woningen zetten Caspar de Haan onderhoud & renovatie en Kemkens Installatieburo BV hun eerste stappen in de praktijk van Nul op de Meter. Om dit proces te ondersteunen en om het speelveld van energetisch verduurzamen met al zijn standaarden en begrippen te verduidelijken, heeft SlimRenoveren een interactief middagprogramma verzorgd: ‘Van energieneutraal tot NoM: samen naar the next level in verduurzamen’. 

Ketenpartners voor verduurzaming bij Antares

Antares heeft als woningcorporatie in de regio Venlo een ambitieuze verduurzamingsopgave in de komende jaren. In de periode van 2018 tot en met 2022 is Antares voornemens om naast de reeds geplande renovaties per jaar ruim 250 woningen te voorzien van een energetisch verbeterpakket. De doelstelling van deze stroom van energetische maatregelen is niet alleen om in 2021 het bezit van Antares gemiddeld op ‘Label B’ te krijgen, maar ook om stappen te zetten om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Daarnaast is het van belang om iedere euro zo efficiënt mogelijk uit te geven en zo een passende woningkwaliteit te bieden. Daarbij telt niet per definitie de laagste prijs als parameter, maar gaat het juist om de best passende prijs-kwaliteitverhouding. Op basis van past performance zijn twee ketenpartners geselecteerd die samen met de reeds werkzame ketenpartner een ketensamenwerkingstraject met Antares ingaan. SlimRenoveren heeft geadviseerd bij het inrichten van deze samenwerking in vraagspecificatie en contractvorming.

afbeelding 257

Balco balkonsystemen voor corporaties

Balco Balkonsystemen BV levert als producent van balkonsystemen in heel Europa aan VvE’s en verhuurders. Om een goed passend aanbod voor de Nederlandse renovatiemarkt te kunnen bieden, heeft SlimRenoveren Balco ondersteund in het formuleren van een product-marktaanbod gericht op de renovatie van de sociale woningvoorraad. SlimRenoveren heeft een tweetal casestudy’s gemaakt waarbij de toegevoegde waarde van het toepassen van balkonbeglazing bij renovatie van naoorlogse galerij- en portiekwoningen is onderzocht. In de CaseStudy worden aan de hand van diverse scenario's de aanvangsinvestering, Total Cost of Ownership, labelverbetering, besparing op gasverbruik en de gebruikskwaliteit vergeleken en toegelicht.

Projectevaluatie voor Rochdale en ketenpartners

De Amsterdamse corporatie Rochdale heeft in 2016 Van Wijnen, Logchies en Weijman geselecteerd om het seriematig energetisch opwaarderen van complexen te verbeteren en te versnellen. SlimRenoveren heeft dit proces met Rochdale en de ketenpartners geëvalueerd in een inspirerende evaluatiemiddag. Naast terugkijken op het proces tot nu toe, is vooruit gekeken naar verdere optimalisatie van het samenwerkproces. Een aantal concrete verbeterpunten worden in 2018 uitgewerkt.

Als vervolg hierop is voor Rochdale ook een evaluatiemiddag georganiseerd voor een grootschalig renovatietraject door Coen Hagedoorn Bouwgroep in de Zaanse wijk Poelenburg. 

Cursus Naar 100% participatie voor HabiTask

Hoe krijg je alle huurders mee in de verduurzamingsplannen? Deze vraag staat centraal in de interactieve eendaagse cursus 'Naar 100% participatie'. SlimRenoveren ontwikkelde deze cursus voor HabiTask op basis van de theorie en vele praktijkervaringen met bewonerscommunicatie en -participatie.

Wilt u meedoen? Kijk voor meer informatie en cursusdata op de website van HabiTask.

afbeelding 218

Nul op de Meter in Mijnsheerenland?

De Hoeksche Waard wil in 2040 geheel energieneutraal zijn. HW Wonen is daarom in 2017 gestart met het verkennen van de kansen voor Nul op de Meter in de bestaande woningvoorraad. SlimRenoveren begeleidt HW Wonen bij de planvorming en bewonerscommunicatie in het eerste Nul op de Meter renovatieproject in Mijnsheerenland. Een interessante case, omdat er sprake is van gemengd bezit, waarbij HW Wonen in het verleden woningen heeft verkocht. In 2018 moet duidelijk worden of de Nul op de Meter standaard in deze situatie haalbaar is.

afbeelding 221

EPV-beleid en NoM businesscase voor Casade

Corporatie Casade uit Waalwijk heeft diverse Nul op de Meter projecten in voorbereiding, zowel in renovatie als nieuwbouw. Omdat Casade daarbij ook sterk kijkt naar de woonlastenontwikkeling voor de bewoners, heeft SlimRenoveren voor diverse scenario's businesscaseberekeningen uitgevoerd. Deze doorrekeningen dienden ter onderbouwing van beleidskeuzes om tot een gedegen en toekomstbestendig EPV-beleid te komen bij renovatie en nieuwbouw.

EPV Masterclasses voor HabiTask

Met de komst van de EPV-wetgeving ontstaan er nieuwe kansen voor corporaties. Nieuwe wetgeving gaat echter vaak samen met onzekerheid en onbekendheid. Daarom ontwikkelde SlimRenoveren voor HabiTask in samenwerking met een jurist een masterclass over de EPV wetgeving en Nul op de Meter. Deze masterclass is inmiddels diverse keren georganiseerd en ook in-company beschikbaar.

Verkennen Nul op de Meter

WDW Ontwikkelend Beheer ontwikkelt vastgoedoplossingen voor corporaties en andere partijen in haar werkgebied. Om de kansen voor Nul op de Meter voor WDW Ontwikkelend Beheer en haar klanten te verkennen, heeft SlimRenoveren voor drie corporatiecases de kansen voor het realiseren van Nul op de Meter in bestaande bouw verkend en ondersteund met een verkennende doorrekening van de achterliggende businesscase.

afbeelding 200

Vernieuwend uitvragen voor Antares

In Meijel zijn 35 woningen van Antares toe aan een opknapbeurt en labelsprong naar label A. Het projectteam wilde de uitvraag op basis van regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren vormgeven. SlimRenoveren coachte het team om tot een zo optimaal mogelijke uitvraag te komen op slechts twee A3´tjes! Een open vraagspecificatie en een rechtvaardig en helder selectieproces vormden de basis. Drie marktpartijen zijn aan de slag gegaan om een plan te maken op VO-niveau. In maart 2017 is er de winnende aanbieder gekozen, die het project in de tweede helft van 2017 heeft uitgevoerd.

Lees meer...

afbeelding 201

Masterclass Nul op de Meter in de praktijk

Onderhoudsbedrijf Knaapen Groep uit Son en Breugel ontwikkelt een aantal Nul op de Meter renovatieprojecten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Nul op de Meter lessen die tot nu toe zijn geleerd in de verschillende projecten, verzorgden wij samen met De Loods een middagvullende masterclass over Nul op de Meter in de praktijk. Tijdens deze interactieve middag was er volop aandacht voor belangrijke aspecten van Nul op de Meter  zoals de businesscase, bewonerscommunicatie, uitvoeringsaspecten en contractvorming.

Bewonerscommunicatie en EPV voorstel voor een NoM Pilot

Woonvisie uit Ridderkerk wil ervaring opdoen met Nul op de Meter en organiseert daarom een pilotproject voor een rij van drie woningen in Ridderkerk. Ter voorbereiding op de ingreep heeft SlimRenoveren de eettafelgesprekken met de huishoudens begeleid en de energielasten van de bewoners onderzocht om te kunnen komen een passend EPV bedrag.

NoM businesscase voor corporaties

Hoe ziet de Nul op de Meter businesscase eruit voor een specifiek complex? Die vraag heeft SlimRenoveren reeds voor vele corporaties waaronder Woonburg, Vestia, Vecht en Omstreken, De Goede Woning Zoetermeer, Woonvisie, Casade en de Veenendaalse Woningstichting beantwoord. Om inzicht te bieden in de mogelijkheden en onmogelijkheden, is iedere doorrekening voorzien van een heldere notitie met conclusies en aanbevelingen.

afbeelding 179

Duurzaam wonen bij Groen Wonen Vlist

Groen Wonen Vlist verhuurt woningen in het social segment in Haastrecht, Stolwijk en Vlist en werkt aan een nieuw duurzaamheidsbeleid, onder andere voor energetische maatregelen. Om de bewoners bij de beleidsvorming te betrekken en de peilen hoe men staat tegenover maatregelen, heeft SlimRenoveren twee bewonersavonden verzorgt over het thema duurzaamheid. Met dertig tot zestig bezoekers per avond was de opkomst groot, een teken dat het onderwerp leeft bij de huurders. Na afloop van de bewonersavonden gaat Groen Wonen Vlist in samenwerking met de huurders het duurzaamheidsbeleid uitwerken.

afbeelding 31

Ontwikkeling BUM: van douchecel naar badkamer in twee dagen

Wat ooit begon als een schetsje op ons bureau, evolueerde in drie jaar tijd tot een volwaardig totaalconcept voor badkamerrenovaties bij naoorlogse doorzonwoningen. Op de beurs Renovatie & Transformatie introduceerden Kloeckner Metals ODS Nederland en Holland Staal de Badkameruitbuikmodule, kortweg BUM. SlimRenoveren heeft vanaf 2012 deze twee bedrijven geholpen bij de ontwikkeling, van marktverkenning tot realisatie en marktintroductie.

Lees meer...

NoM contractvorming en bewonersinformatie voor nieuwbouw

In Reeuwijk verrijzen zes Nul op de Meter nieuwbouwwoningen. Woningbouwvereniging Reeuwijk vroeg SlimRenoveren hen bij te staan bij de contractvorming met de NoM prestatiegarantie, het inrichten van de huurcontracten en het opstellen van de informatiebrochure voor de nieuwe bewoners.

Functioneel specificeren voor Mosa

Tegelfabrikant Koninklijke Mosa heeft een sterke positie in de Nederlandse volkshuisvesting. De opkomst van functioneel specificeren bij corporaties was aanleiding om SlimRenoveren de vormen van functioneel specificeren te laten onderzoeken en de kansen voor Mosa om hier treffend op in te spelen te verkennen. 

Mosa maakte hiervan een whitepaper

afbeelding 34

BIK Challenge: Innoveren in Noord-Holland

Om corporaties en aanbieders te stimuleren stappen te nemen in energiebesparing, organiseerde de Kamer van Koophandel in Noord-Holland de BIK Challenge. In deze pressurecooker van vijf maanden hebben vijf corporaties met een project van minimaal drie labelstappen tien consortia uit de regio uitgedaagd. SlimRenoveren heeft een TCO-rekenmodel voor het doorrekenen van de businesscases opgesteld. Daarnaast was Sean procesbegeleider voor twee consortia, waarbij hij hielp om het beste aanbod te formuleren en de procesgang tussen de consortia en de corporaties soepel te laten verlopen. 

Lees meer...

afbeelding 69

Nul op de Meter voor SSW

Is het mogelijk om in vergelijking met een label-A-renovatie budgetneutraal Nul op de Meter te realiseren? Dat is de vraag die aan SlimRenoveren werd gesteld door SSW in de Bilt toen zij startten met de ontwikkeling van renovatieplannen voor twee hoogbouwcomplexen. Binnen het project 'Kennispartner' van SBRCURnet onderzocht SlimRenoveren samen met een aantal specialisten de haalbaarheid en werden wij vervolgens ingeschakeld als procesbegeleider voor de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. 

Lees meer...

Zeeuwland zoekt onderhoudspartners

Planmatig onderhoud in combinatie met energiebesparende maatregelen uitvoeren in een efficiënt proces voor een scherpe prijs: dat was de doelstelling van Zeeuwland voor hun energiebesparingsprojecten voor de komende jaren. In nauwe samenwerking met onze partner FM Consultants uit Oss begeleidde SlimRenoveren het uitvraagproces om tot selectie van drie vaste partners voor deze opgave te komen.

Xella en de renovatiemarkt

Hoe kan toeleverancier Xella zich beter richten op de renovatiemarkt? Deze vraag was de aanleiding voor een uitgebreide marktverkenning voor Xella Nederland. In samenwerking met een team binnen Xella, hebben we de trends en ontwikkelingen in de renovatiemarkt en specifiek de corporatiemarkt in beeld gebracht. Daarbij zijn we nagegaan in hoeverre het bestaande productaanbod past binnen de ontwikkelingen van de komende jaren en hebben we acht innovaties voorgesteld die Xella specifiek voor de renovatiemarkt kan inzetten.

afbeelding 77

NoM voor de Bloemenbuurt in Sommelsdijk

Corporatie FidesWonen uit Middelharnis is lid geworden van de vereniging Stroomversnelling en heeft een eerste Nul op de Meter project in de Bloemenbuurt in Sommelsdijk in voorbereiding. Als expertpartner van Stroomversnelling heeft SlimRenoveren FidesWonen begeleid bij de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. Samen met het team van FidesWonen en ondersteuning van Stroomversnelling brachten we de opgave in kaart, hebben we een selectieprocedure opgezet, de afnameovereenkomst als contractvorm verkend en de bewoners voorbereid op de aankomende Nul op de Meter renovatie. FidesWonen heeft gekozen voor het Nul op de Meter concept van Hazenberg / TBI, eveneens lid van Stroomversnelling.

afbeelding 78

Bewoners in NoM innovatie voor Stroomversnelling

Het realiseren van Nul op de Meter is een complexe opgave voor corporaties en aanbieders. Voor bewoners biedt het mooie kansen, maar tegelijkertijd geldt heel terecht: 'eerst zien, dan geloven!' De EPV, prestatiegaranties, nieuwe installaties en warme jas om de woning vragen om een zorgvuldige voorbereiding van het project met de bewoners. Op basis van alle ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan, heeft SlimRenoveren voor en in samenwerking met Stroomversnelling het traject 'Bewoners in NoM innovatie' opgezet. In dit traject worden werksessies, relevante documentatie, een stappenplan en op maat gemaakte presentaties gecombineerd tot een complete werkset voor bewonerscommunicatie en -participatie bij Nul op de Meter projecten.

Versnipperd bezit naar NoM in Westvoorne

Net zoals veel corporaties heeft Woonbedrijf Westvoorne versnipperd bezit. Als lid van Stroomversnelling is de ambitie geformuleerd om een deel van dat bezit naar Nul op de Meter te transformeren. Als expertpartner van Stroomversnelling begeleidt SlimRenoveren het woonbedrijf bij het benaderen en enthousiasmeren van de bewoners.

Een TCO rekenmodel voor Ibis Power

Het Eindhovense bedrijf Ibis Power heeft een product ontwikkeld dat energie-opwekking door wind en zon combineert voor toepassing op hoogbouw. Om de businesscase van deze innovatie voor corporaties in beeld te brengen, heeft SlimRenoveren een rekenmodel ontwikkeld waarin de investering, onderhoudskosten en besparing op energiekosten in beeld worden gebracht. Corporaties kunnen hiermee bepalen of toepassing van deze innovatie financieel gezien interessant is.

afbeelding 124

Groot onderhoud Colijnstraat e.o. in Breda

WonenBreburg in Breda startte eind 2012 met de planvorming voor groot onderhoud en energiebesparende maatregelen aan 78 woningen in de Bredase wijk Heuvel. Een quickscan van het complex en de mogelijkheden voor onderhoud en verbetering van SlimRenoveren legde de basis voor de planvorming en een innovatief selectieproces. De corporatie plaatste een opvallende advertentie in de Cobouw en startte daarmee de zoektocht naar de meest geschikte samenwerkingspartner.

Lees meer...

afbeelding 125

Herstructurering Nieuwe Klif te Urk

Een complex van 37 grondgebonden ouderenwoningen op Urk was in zodanige staat dat sloop noodzakelijk bleek. In nauwe samenwerking met onze samenwerkingspartner FM Consultants heeft SlimRenoveren Christelijke Woonstichting Patrimonium geholpen met het opstellen van de startnotitie voor herstructurering van het complex en het opzetten een vernieuwend uitvraagproces op basis van functioneel specificeren. Inmiddels zijn de oude woningen gesloopt en worden 37 levensloopbestendige nieuwe woningen gerealiseerd.

Marktverkenning voor Caspar de Haan

Caspar de Haan is een schilders- en onderhoudsbedrijf met een historie die teruggaat tot 1749. De lange historie wil echter niet zeggen dat het bedrijf niet met zijn tijd mee gaat. Omdat de wereld van renovatie en onderhoud in rap tempo verandert, hebben wij voor Caspar de Haan een marktverkenning opgesteld en zijn we samen met een team van medewerkers op zoek gegaan naar nieuwe product-markt-combinaties in een intensieve pressurecooker sessie.

Bewonersavonden voor Woonveste

Corporatie Woonveste uit Drunen had de doelstelling om in vijf jaar 800 woningen energiezuiniger te maken. Om deze doelstelling te behalen, was het van belang dat de bewoners van de te verbeteren complexen positief stonden tegenover deze verbetering en dat zij in een vroeg stadium in het voorbereidingsproces betrokken werden. Bij de start van ieder project heeft SlimRenoveren de invulling van een interactieve bewonersavond verzorgd om de bewoners te informeren en inspireren.

afbeelding 132

Ontwikkeling EnergiekRenoveren voor Zwaluwebouw

De innovatieve uitvraag van een corporatie vormde voor Zwaluwebouw de aanleiding om een renovatieconcept te gaan ontwikkelen. Door de jarenlange ervaring met onderhoud en renovatie en een goede samenwerking met architectenbureau Quadrant architecten waren de basisingrediënten voor het concept al aanwezig. Ondersteund door een team van verschillende bouwprofessionals heeft SlimRenoveren de conceptontwikkeling begeleid. Het concept 'EnergiekRenoveren' biedt drie varianten voor het verbeteren van de naoorlogse doorzonwoning. Er is een basisvariant ontwikkeld die toegepast kan worden bij versnipperd bezit. De twee ambitieuzere varianten gaan uit van een complete schilrenovatie met geprefabriceerde geveldelen.

afbeelding 131

Ontwikkeling ENDIS Portiekflatrenovatie

In samenwerking met een multidisciplinair team heeft SlimRenoveren een revitalisatieconcept uitgewerkt voor naoorlogse portieketagewoningen. Onder de naam ENDIS (Energieneutraal en Duurzaam in Staal) is een strategie ontwikkeld waarmee verouderde portieketagewoningen duurzaam kunnen worden verbeterd en er één of meerdere verdiepingen kunnen worden toegevoegd. Energieneutraal was de ambitie, dus de lat lag hoog. Door slimme combinaties en goede samenwerking heeft het team deze ambitie waar kunnen maken.

Het concept ENDIS Portiekflatrenovatie is bij 'De Voorsprong 2012' uitgeroepen tot winnaar in de categorie 'renovatie'.

Energiecoach in de Bloemenbuurt

Voor een grootschalige renovatie van corporatie Area in de Veghelse Bloemenbuurt is Doris als Energiecoach ingezet. Als Energiecoach heeft zij de buurtbewoners geholpen bij het verkrijgen van inzicht in hun energieverbruik met behulp van een 'Wattcher': een apparaatje dat op eenvoudige wijze het elektraverbruik laat zien. Daarnaast heeft de Energiecoach de bewoners voorgelicht over de geplande energiebesparende maatregelen en de renovatieplannen.

Naar 70% draagvlak in Ridderkerk

Woonvisie was voornemens energiebesparende maatregelen uit te voeren bij 78 woningen in Ridderkerk. Hoewel er een goed aanbod voor de huurders lag, leidde dit toch tot protesten onder de bewoners. Meer dan de helft van de bewoners ging niet akkoord met het voorstel, waarmee de vereiste 70% instemming niet werd gehaald. In opdracht van Zwaluwebouw hebben we een bewonersavond georganiseerd waarin we naar de bezwaren hebben geluisterd en een dialoog hebben gevoerd met de bewoners. Vervolgens hebben we geassisteerd bij de warme opnamen. Het resultaat: meer dan 80% instemming.

afbeelding 142

Initiatief Homemates

Samen met enkele andere professionals in de renovatiesector heeft SlimRenoveren met Prof. Dr. Ir. Anke van Hal het kennisplatform 'Homemates' opgezet. Homemates is in het leven geroepen om het werken vanuit bewonersperspectief bij renovatieprojecten onder de aandacht te brengen. Het platform bestaat uit verschillende professionals met ervaring met renoveren en bewonerscommunicatie. Homemates biedt masterclasses, cursussen en praktijkvoorbeelden waar iedere professional die te maken krijgt met bewoners inspiratie uit kan halen.

Lees meer op de website van Homemates

afbeelding 143

Kennispaper corporatiemarkt en quickscan voor WTH

Het Dordrechtse WTH is een leverancier van vloer- en wandverwarmingssystemen. Om beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de corporatiesector en met name groot onderhouds- en renovatieprojecten, hebben wij een uitgebreide kennispaper over dit onderwerp opgesteld. Naast deze kennispaper heeft SlimRenoveren een quickscan uitgevoerd van de marktpositie van WTH en de kansen voor de renovatiemarkt bij corporaties.

Daag ons ook eens uit!

De selectie van projecten op deze pagina laat onze veelzijdigheid treffend zien. In vrijwel alle voorbeelden zijn onze opdrachtgevers met iets nieuws gestart en heeft SlimRenoveren hen begeleid bij deze belangrijke stap voorwaarts. In die rol voelen wij ons als een vis in het water.

Wilt u de zaken ook eens anders aanpakken? Wij gaan de uitdaging graag aan om u hierin te begeleiden. Neem contact met ons op en leg uw uitdaging aan ons voor!